Join Us On Telegram
پروژه هتل خیابان شیخ بهایی

پروژه هتل خیابان شیخ بهایی

مونتاژ،جوش،رنگ و ارسال بخشی از ستون ها، تیرها و المان های سازه نگهبان خرپایی پروژه هتل خیابان شیخ بهایی