Join Us On Telegram
فواصل سوراخ ها در اتصالات پیچی

فواصل سوراخ ها در اتصالات پیچی

 الف ) فاصله بین سوراخ ها :

حداقل فاصله مرکز تا مرکز سوراخ های استاندارد برابر 3 برابر قطر پیچ میباشد. برای مثال در صورت استفاده از پیچ M27 (پیچ به قطر 27 میلیمتر)، فاصله بین سوراخ ها نباید از 81 میلیمتر کمتر در نظر گرفته شود .

حداکثر فاصله مرکز تا مرکز سوراخ های استاندارد برای قطعاتی که تحت اثر خوردگی کم و متوسط ناشی از عوامل جوی قرار دارند برابر مینیمم دو مقدار {300mm ,24tmin} میباشد که منظور از tmin  ضخامت نازکترین ورق متصل شونده میباشد .

حداکثر فاصله مرکز تا مرکز سوراخ های استاندارد برای قطعاتی که تحت اثر خوردگی شدید ناشی از عوامل جوی قرار دارند برابر مینیمم دو مقدار {200mm ,14tmin} میباشد که منظور از tmin  ضخامت نازکترین ورق متصل شونده میباشد.

ب ) فاصله سوراخ ها تا لبه :

حداقل فاصله مرکز سوراخ های استاندارد تا لبه برابر2 برابر قطر پیچ میباشد.

ذکر این نکته ضروری است که برای لبه های نورد شده و ورق هایی که با شعله اتوماتیک بریده میشوند این فاصله برابر 1.75 قطر پیچ میباشد.

حداکثر فاصله مرکز سوراخ های استاندارد تا لبه برای قطعاتی که تحت اثر خوردگی کم و متوسط ناشی از عوامل جوی قرار دارند برابر مینیمم دو مقدار {150mm ,12tmin} میباشد که منظور از tmin  ضخامت نازکترین ورق متصل شونده میباشد .

حداکثر فاصله مرکز سوراخ های استاندارد تا لبه برای قطعاتی که تحت اثر خوردگی شدید ناشی از عوامل جوی قرار دارند برابر مینیمم دو مقدار {125mm ,8tmin} میباشد که منظور از tmin  ضخامت نازکترین ورق متصل شونده میباشد.پروژه ساختمان وکلا خیابان نیکبخت