Join Us On Telegram
تست غیر مخرب (NDT)

تست غیر مخرب (NDT)

در آزمون غیر مخرب(NDT) یک قطعه بدون تغییر یافتن یا ازبین رفتن مورد آنالیز قرار می گیرد. در شرکت ابداع سازه جی جهت انجام آزمون غیر مخرب از روش فراصوت (ultrasonic) استفاده می شود.

در این روش به علت قدرت نفوذ بالا عیوبی که در عمق ماده هست را می توان تشخیص داد. و ضمنا با توجه به فرکانس بالا عیوب با ابعاد بسیار کوچک قابل تشخیص می باشند.

این تست در محل جوشکاری شده و محدوده اطراف آن انجام می گیرد تا از عدم وجود هرگونه گسستگی در این محل ها اطمینان حاصل شود.