Join Us On Telegram

تقدیر نامه ها

شرکت ابداع سازه جی اصفهان با پایان پروژه های عظیم خود و ارائه بهترین نمونه کارها، مورد تقدیر و تشکر شرکت های معتبر، سازمان ها و صاحبان پروژه ها قرار گرفته است