Join Us On Telegram
واحد ایمنی و بهداشت

واحد ایمنی و بهداشت


ما انسان‌ها همواره در شرایط محیط کاری با خطرات مختلفی سروکار خواهیم داشت لذا تنها وسایل حفاظت فردی میتواند ریسک شغلی را کاهش دهد.
تجهیزات حفاظت فردی خود باید دارای استاندارد‌های لازم بین المللی باشند , به گونه ای که پرسنل با آموزش‌های لازمی‌که در استفاده از تجهیزات دیده اند , بتواند به صورت عملی و موثر یک شرایط ایمن را در محیط کاری خود ایجاد کنند.

سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست(HSE)


بهداشت شغلی(H)
کلیه مواد شیمیایی موجود در پروژه در مراحل مختلف و همچنین مدت زمان تماس افراد با آنها مورد بررسی قرار می گیرد. به علاوه کلیه مشخصات مواد شیمیایی اعم از( خطرات حمل و نقل، نحوه اطفاء ، تماس با بدن ، کمک های اولیه ، نگهداری ، اثرات فیزیولوژیکی و ... ) نیز مشخص می شود. این مواد شیمیایی شامل مواد موجود در خوراک ، محصولات میانی ، محصولات نهایی و کاتالیست ها می باشند .


ایمنی (S)
کل فرآیند از جنبه ایمنی مورد بررسی قرارمی گیرد و خطرات بالقوه و نقاط خطرساز پروژه مشخص می شوند. همچنین راههای پیشگیری جهت کاهش این خطرات پیشنهاد و اجرا می گردد و ریسک های موجود که می توانند باعث بروز حادثه شوند، مشخص شده و در جهت کاهش، کنترل و حذف آنها روش های مناسبی بکار برده می شود.


محیط زیست(E)

کلیه اثــرات اجرای پروژه در مــراحل مختلف بر روی محیط زیست منطقه مورد بررسی قرار می گیرد . مراحل شامل خاکریزی ، خاکبرداری ، نصب و راه اندازی می باشد .به عبارتی جنبه های زیست محیطی ناشی از اجرای پروژه در منطقه ، مورد بررسی قرار گرفته و راههای رسیدن به استاندارد های تعریف شده بیان می شود.


مزایای استقرار نظام مدیریت (HSE)
شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب رسان در محیط کار
ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری و تعالی سازمان
ایجاد ساختار مشخص برای مدیریت HSE و تعیین مسئولیت ها
هدفمند نمودن و یکپارچه کردن سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
ایجاد بستر مناسب برای بهبود مستمر HSE در سازمان
شناخت قوانین و مقررات ایمنی
ارزیابی موثر ریسکها و کاهش آنها به منظور کنترل حوادث
کاهش زیان های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث
ایجاد انگیزه در کارکنان بعلت اعتماد آنها نسبت به مدیریت بواسطه تلاش برای ایجاد محیط کاری ایمن
ایجاد زمینه مناسب برای استفاده توان فکری بالقوه کارکنان برای تقویت مدیریت HSE
فراهم شدن زمینه های رقابت سالم و موثر


کاهش زیانهای ناشی از حوادث شامل کاهش:
خسارت ناشی از توقف کار
هزینه های مربوط به درمان
اتلاف وقت در اثر کار نکردن فرد / افراد حادثه دیده
اتلاف وقت بواسطه نگرانی های حاصل از تبعات حادثه و امداد رسانی
میزان پرداخت غرامت های ناشی از کارافتادگی دائم ، موقت و یا مرگ کارکنان
میزان خرابی دستگاه یا اتلاف مواد و در نتیجه ضایعات کمتر در تولید
هزینه آموزش کارکنان جدید که جایگزین کارکنان حادثه دیده می شود .


تجهیزات حفاظت فردی:
 تجهیزات حفاظت فردی جهت محفاظت کارگران در برابر بیماریها و صدمات جدی ناشی از تماس با عوامل زیان آور شیمیایی، رادیولوژیکی، فیزیکی، الکتریکی، مکانیکی و سایر مخاطرات محیط کار طراحی شده اند. این تجهیزات علاوه بر محافظ صورت، عینک، کلاه و کفش ایمنی شامل انواع دیگری از تجهیزات و البسه مثل عینک محافظ چشم(گاگل)، روپوش، دستکش ایمنی، جلیقه، گوشی و تجهیزات تنفسی می شود.


در ارتباط با خطرات موجود و یا احتمالی محیط کار بایستی:
 نوع مناسبی از تجهیزات حفاظت فردی برای محاظت فرد تحت تاثیر در برابر مخاطرات مشخص شده در ارزیابی خطر انتخاب شده و همه افراد تحت تاثیر ملزم به استفاده از این تجهیزات گردند. 
دو هدف اصلی از اجرای برنامه تجهیزات حفاظت فردی شامل موارد زیر می باشد:
 
محافظت از پرسنل در برابر مخاطرات محیط کار
 
جلوگیری از مصدوم شدن فرد در صورت معیوب شدن تجهیزات حفاظت فردی و یا عدم استفاده صحیح ازآن.


    کانال تلگرام ابداع سازه   http://telegram.me/ebdasazeh