Join Us On Telegram
سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت
شركت ابداع سازه جی طراح وتولید كننده سازه های فلزی با هدف اصلی رضایت مندی مشتریان و بهبود مستمر و در راستای مشاركت رشد وتوسعه صنعتی کشور ، نظام مدیریت كیفیت بر اساس استاندارد بین المللی ISO9001 را بعنوان الگو، انتخاب و استقرار می نماید .
اهداف ما از اجرا ، تثبیت و تداوم این خط مشی عبارتند از:

  كسب اطمینان مشتریان و ایجاد اعتماد برای آنان
 انجام به موقع تعهدات به عنوان سر لوحه فعالیتهای شرکت
 
 تلاش در جهت شناسایی عوامل موثر بر کیفیت تولید محصولات و سیستم کیفیت همراه با بهبود مستمر آنها
 
آموزش و ارتقاء دانش فنی و کیفی کارکنان( که سرمایه اصلی شرکت محسوب می شوند) و ایجاد فرهنگ خود باوری در جهت   ارتقاء کیفیت کلیه امور شرکت
 
حفظ و گسترش بازارهای داخلی و تلاش جهت اخذ پروژه های ملی کشور


مسئولیت اطمینان از حسن اجرای این خط مشی به عهده اینجانب است و با توجه به اینكه دستیابی به اهداف فوق نیازمند مشاركت و همكاری تمامی پرسنل می باشد همگی ملزم به درك و اجرای آن می باشند . لذا كلیه مدیران و سرپرستان واحد ها موظف هستند فعالیت های خود را با اهداف ذكر شده همسو نموده و از درك صحیح و تفهیم این خط مشی به همكاران اطمینان حاصل نمایند.
این خط مشی چهار چوبی برای تعیین اهداف كیفی سالیانه بوده كه برای تداوم تناسب در انتهای هر سال بررسی و حسب نیاز بازنگری می گردد.
 
شماره بازنگری : صفر                                            مدیر عامل             
تاریخ بازنگری : 1395/07/01                          علی خدامی