Join Us On Telegram
واحد فنی و مهندسی

واحد فنی و مهندسی

مدیریت فنی و مهندسی : 
انجام محاسبات سازه , طراحی بهینه, مدیریت فنی پروژه و ارائه خدمات مشاوره فنی به مشتریان در این واحد انجام می پذیرد پس از انعقاد قرارداد و مشخص شدن نهایی سایت و نوع کاربری، واحد فنی اقدام به محاسبه دقیق سازه با استفاده افزار های روز دنیا مانند
(ETABS/SAFE/SAP/ABAQUS/PDMS)می نماید. پس از این مرحله نقشه های اولیه با نرم افزارهایی مانند(XSTEEL/AUTOCAD/INVENTOR/ADVANCE STEEL)ترسیم می شوند.بعد از آن پروژه به صورت کامل  برای کارفرمایان ارسال می گردد تا ضمن بررسی نهایی، تغییرات احتمالی  و تایید نهایی نقشه به دفتر فنی اعلام گردد.بعد از تایید نهایی، نقشه های ساخت کارگاهی(SHOP DRAWING)برای هر یک از پروژه ها آماده و به واحد تولید ارایه می گردد.

شرح وظایف این واحد:
 1- طراحی و محاسبات انواع سازه ها و تهیه نقشه های مهندسی و دفترچه های محاسباتی.
 2- بررسی موارد فنی مورد نیاز پروژه ها و ارائه مدارك فنی مقتضی.
 3- انتخاب بهترین شیوه اجراء 
 4- سبك سازی سازه
 5-كنترل دورریز مواد 
 6- تهیه نقشه های shop drawing با تمامی جزئیات لازم جهت ساخت و مونتاژ محصول نهایی.
 7- توزیع نقشه های اجرایی به واحدهای اجرایی، كنترل و برنامه ریزی و نمونه سازی
 8- پاسخگوئی در خصوص مسائل مربوط به نقشه ها به نماینده واحد Q.C و سرپرستان و مدیر یت تولید
 9- تهیه و تنظیم صورت وضعیت پروژه ها
 10- تهیه نقشه های ازبیلت پس از اتمام پروژه جهت تحویل به آرشیو فنی
 11- برآورد اقلام مصرفی اعم از الکترود ، سنگ ساب ، مصالح پوشش سقف و ...